• darkblurbg
    דור ישרים דואגים לכלל - עוזרים לפרט
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

בדיקות גנטיות

"דור ישרים" הינה אגודה למניעת מחלות גנטיות רצסיביות. מטרת האגודה היא למנוע לידת תינוקות הלוקים במחלות גנטיות חשוכות מרפא ע"י בדיקה מוקדמת ובחינת ההתאמה הגנטית לפני האירוסין. שיטת "דור ישרים" הינה שיטה יחודית - הבדיקות ב"דור ישרים" הינן דיסקרטיות ואנונימיות לחלוטין, תוצאות הבדיקות לא נמסרות לנבדקים, הנבדקים מקבלים תשובת התאמה לבני זוג מיועדים באמצעות הצלבת מספרי הבדיקות בלבד.

בדיקות גנטיות של "דור ישרים" מבוצעות במעבדות באיכות הגבוהה ביותר המוסמכות ע"י הרשות להסמכת מעבדות (ISO15189) ומשרד הבריאות.

כיום נבדקות בשגרה ארבע עשרה מחלות השכיחות ביותר בציבור האשכנזי (ובמידה פחותה גם בשאר העדות) וכן סל הכולל רשימת בדיקות למחלות חמורות המצויות בעדות המזרח ויוצאי תימן (לפי הגדרות משרד הבריאות).

ניתן להוסיף סל בדיקות גנטיות מורחב עבור שש מחלות נוספות המצויות בקרב יוצאי קהילות אשכנז.

"דור ישרים" נוסדה לצורך מניעת מחלות גנטיות רצסיביות. המטרה היא למנוע נישואין של זוגות כששני בני הזוג נשאים לאותה מחלה גנטית, ע"י בדיקה מוקדמת ובחינת ההתאמה הגנטית. שיטת "דור ישרים" הינה שיטה ייחודית – הבדיקות ב"דור ישרים" סודיות, תוצאות הבדיקות לא נמסרות לנבדקים, הנבדקים מקבלים תשובת התאמה לבני זוג מיועדים. 

 

בנוסף לארבע עשרה המחלות הנבדקות בסל הבסיסי, ניתן להוסיף סל בדיקות מורחב עבור שש מחלות נוספות המצויות בקרב אשכנזים. כמובן שגם סל זה ניתן באותה בדיקת מעבדה ואין צורך לבוא ולהיבדק בשנית. זוגות רבים נעזרו בבדיקות אלו ונחסכה להם עוגמת נפש גדולה בעקבות גילוי מוקדם ומניעת נישואין עם זוגות ששניהם נשאי אותה מחלה.

בדיקות "דור ישרים" מבוצעות במעבדות באיכות הגבוהה ביותר המוסמכות על ידי הרשות להסמכת מעבדות (ISO 15189) ומשרד הבריאות. המעבדות עוברות ביקורות קבועות על מנת לעמוד בסטנדרטים הגבוהים. כיום נבדקות בסל הבסיסי ארבע עשרה מחלות השכיחות ביותר, בעיקר בציבור האשכנזי (ובמידה פחותה גם בשאר העדות) וסל הכולל בדיקות למחלות חמורות המצויות בעדות המזרח.